Wedstrijdkalender 2018-2019

Geplaatst op: 17 mei 2018

Beste leden,

De wedstrijdkalender voor het seizoen 2018-2019 is reeds bekend. Inmiddels zijn alle wedstrijden ook verdeeld onder de wedstrijdleiders. Daarnaast is er een nieuw wedstrijdreglement. Een aantal regels uit dit reglement willen we hierbij onder jullie aandacht brengen.

* Inschrijfgeld
Na sluiting van de inschrijving en de mogelijkheid tot uitschrijving blijft het inschrijfgeld verschuldigd bij afmelding, ongeacht de reden van afzegging. De Wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid om in voorkomende gevallen hier van af te wijken.

* Tijdig aanmelden
De speler dient zich uiterlijk 30 minuten (bij een shotgunstart 45 minuten) voor zijn starttijd bij de wedstrijdleiding te melden voor de betaling van het inschrijfgeld, het in ontvangst nemen van de scorekaart en het controleren van de daarop vermelde Exact Handicap. De wedstrijdleiding zal melding maken van te laat verschijnen en betrokkene zal door de WeCo hierover schriftelijk worden geïnformeerd. De WeCo kan in het geval zich dit bij eenzelfde speler nogmaals/vaker voordoet, deze uitsluiten van deelname aan een eerstvolgende wedstrijd.

* Slow Play/Ready Golf
Het is voor de doorstroming in de baan van groot belang dat er op de aangegeven starttijd wordt gestart, derhalve niet later, maar ook zeker niet eerder.
Vooruitlopend op de per 1 januari 2019 in te voeren regel betreffende “Ready Golf”, zal deze regel reeds in 2018 voor de onder auspiciën van de Wedstrijdcommissie te organiseren wedstrijden, van toepassing zijn.

Uitleg
De R&A introduceert dit seizoen 'ready golf' om langzaam spel te bestrijden. Wat is 'ready golf' en ben jij een 'ready golfer'?
Ready golf betekent dat je speelt zodra je klaar bent om te spelen, mits het veilig is. Het gaat er niet om wie het verst van de hole is, het gaat er om wie als eerste kan spelen.
Het is bedoeld voor Strokeplay of Stableford, niet voor Matchplay, en om het spel te versnellen. Een ronde ready golf gaat enorm veel sneller dan een ronde met spelers die steeds wachten op een slag van de speler die het verst van de hole ligt.
Hier volgen een paar voorbeelden van ready golf-adviezen:
• Niet de speler die de eer heeft slaat als eerste af, maar de speler die als eerste klaar is om te slaan.
• Als er in de verte nog een flight staat kunnen golfers die minder ver slaan alvast afslaan, daarna pas de longhitters.
• Eerst je eigen bal slaan als je medespeler verderop naar een bal moet zoeken, dan pas helpen zoeken als dat nog nodig is.
• Putten als je medespeler nog bezig is met het aanharken van een greenside bunker, ook al ligt de bal van je medepeler nog verder weg van de hole dan jouw bal.
• Bij een korte put meteen uitholen en niet eerst weer de bal marken en wachten totdat de medespeler heeft geput.

Acties!
Om tempo in het wedstrijdverloop te houden zullen we gebruik maken van klokken op bepaalde holes, waaraan te zien is of men op tijdschema ligt. Ook zullen aan alle deelnemers gedurende het seizoen kaartjes worden uitgereikt met richttijden per te spelen hole.

De KEI wedstrijden (maandbeker) zullen gelijktijdig beginnen op 2 verschillende lussen. Hierbij zal ook meer gelet worden op het tempo door de baan.

De Wintercupwedstrijden zullen een ander karakter krijgen. Dit worden koppelwedstrijden met per keer een andere spelvorm en aangepaste puntentelling. Nadere info en uitleg hierover volgt na de zomervakantie.
 
We wensen jullie allen een mooi golfseizoen en vertrouwen op een goede opkomst bij de wedstrijden.
 
Wedstrijd Commissie De Drentsche