Commissie van Beroep

Een lid wiens lidmaatschap door de vereniging is opgezegd op een van de volgende gronden:

  • Een lid komt zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na;
  • Indien van de vereniging in redelijkheid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  • Een lid wordt uit het lidmaatschap ontzet; 

heeft de mogelijkheid beroep in te stellen tegen deze beslissing bij de commissie van beroep. 
De mogelijkheid tot het instellen van beroep geldt eveneens voor besluiten van het bestuur van de vereniging voor zover krachtens deze besluiten een disciplinaire straf wordt opgelegd aan een lid, zoals een waarschuwing, berisping, uitsluiting van wedstrijden en schorsing. 

Het beroep moet worden ingesteld binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit. 
De voorzitter van de commissie zal in spoedeisende gevallen in goed overleg met partijen (de voorzitter van het bestuur van de vereniging en de leden die het aangaat) een versnelde behandeling kunnen bepalen. 
Voor de exacte omschrijving van de taken en bevoegdheden wordt verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement. 
De vereniging beschouwt de uitspraken van de commissie als bindend.

Voorzitter Pieter Lettinga
Leden Aat van de Weerd
  Ferd Kramer
  Maria Hooglugt